نویسنده = محمد امین فرشادمهر
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی احتمالاتی-ژئوتکنیکی گودبرداری در حاشیه شهر قائن

دوره 7، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 97-109

محمد امین فرشادمهر؛ ایوب حاذق؛ حسین نوفرستی