نویسنده = علیرضا باغبانان
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل قابلیت اطمینان به روش ممان دوم مرتبه اول در پیش‌بینی نرخ نفوذ سرمته

دوره 7، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 13-21

فخرالسادات هاشمی نسب زواره؛ راحب باقرپور؛ علیرضا باغبانان؛ مسعود منجزی


2. بررسی خستگی سنگ بکر بلوری تحت بارگذاری کاملاً معکوس شونده

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 91-100

سعید جمالی زواره؛ حمید هاشم الحسینی؛ علیرضا باغبانان؛ محسن خوشکام؛ هادی حقگویی


3. Effect of Micro-Structure on Fatigue Behavior of Intact Rocks under Completely Reversed Loading

دوره 6، ویژه نامه انگلیسی، زمستان 1395، صفحه 55-62

Saeed Jamali Zavareh؛ Alireza Baghbanan؛ Hamid Hashemolhosseini؛ Hadi Haghgouei


4. تأثیر بارگذاری دینامیکی بر نفوذپذیری توده سنگ درزه‌دار به روش شبکه‌ی درزه‌ی منفصل– روش المان مجزا

دوره 6، شماره 11، تابستان 1395، صفحه 101-111

میثم لک؛ علیرضا باغبانان؛ حمید هاشم الحسینی


6. کاربرد روش آنالیز مؤلفه‌های اصلی در پیش‌بینی نرخ نفوذTBM با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 3، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 33-43

محمد مختاریان؛ مصلح افتخاری؛ علیرضا باغبانان