نقدی بر روشهای سنتی ارزیابی اثرات زیست محیطی (ریام، فولچی و تصمیم گیری چندمعیاره) و استفاده از تحلیل پوششی داده ها به عنوان یک رویکرد نوین با محوریت توسعه پایدار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران

10.29252/anm.2020.12620.1417

چکیده

روش‌های سنتی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی مانند لئوپولد، فولچی و ماتریس ریام، تنها به تأثیرات مخرب طرح توجه نموده و کمتر مزایای اقتصادیو اجتماعی یک واحد صنعتی در آن‌ها در نظر گرفته میشود. تحلیل پوششی داده ها به ‌عنوان یک رویکرد نوین در ارزیابی واحدهای صنعتی علاوه بر مسائل زیست‌محیطی، تأثیرات مثبت اقتصادی و اجتماعی طرح را نیز در نظر گرفته و یک ارزیابی جامع از واحد صنعتی موردنظر ارائه می‌نماید. در پژوهش حاضر کارخانه زغال شویی البرز شرقی در شمال ایران به‌عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته‌شده است و 19 فعالیت کارخانه و 11 مؤلفه زیست محیطی در ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. برای حل مسئله از دو رویکرد مرسوم تحلیل پوششی داده ها به نام های CRS و VRS استفاده شده است. نتایج نشان داد که مؤلفه‌های "بوم‌شناسی" و "چشم‌انداز منطقه" به‌عنوان مؤلفه‌های دارای بیشترین خطر می‌بایست موردتوجه جدی قرار گیرند. همچنین رسم نمودار "پتانسیل بهبود" در روش تحلیل پوششی داده ها می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مؤثر در تعیین طرح‌های توسعه و بهبود فعالیت‌های کارخانه مؤثر باشد. استفاده از مدل CRS با رویکرد افزایش خروجی ها نشان داد که برخی فعالیت‌های کارخانه مانند "دمپ خوراک ورودی" ، "پساب کارخانه" و "میزان مصرف آب در کارخانه" بیشترین اختلاف را با حالت بهینه داشتند و در طرح‌های توسعه‌ای آینده این مؤلفه‌ها حتماً باید به‌منظور اصلاح مدنظر قرار گیرند. درنهایت می‌توان گفت ارزیابی اثرات زیست‌محیطی کارخانه زغال شویی با رویکرد CRS خروجی محور در شرایط فعلی کارخانه به مفاهیم توسعه پایدار نزدیک‌تر است و می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inefficiencies of traditional environmental impact assessment methods (RIAM, Folchi and multi-criteria decision-making) and introducing data envelopment analysis (DEA) as a new approach based on sustainable development

نویسندگان [English]

  • Sajjad Mohebali
  • Soroush Maghsoudy
  • Faramarz Doulati Ardejani
School of Mining, College of Engineering, University of Tehran
چکیده [English]

The main problem of traditional methods of environmental impact assessment is that in most of the existing algorithms and methods, such as Leopold matrix, Folchi method and RIAM matrix, the main attention is to the destructive effects of the proposed plan and the advantages of the plan are less noticeable. This has led to a permanent challenge between environmental organizations and industrial stakeholders. DEA is a new approach to assessing the industrial units also considers the positive economic and social impacts of the project and provides a comprehensive assessment of the industrial unit. With this approach, the environmental impacts of an industrial unit have be considered as inputs and its positive economic and social impacts considered as the outputs of the models. Therefore, the problem of impact assessment change into a DEA model. In the present study, the Alborz Sharghi Coal washing plant in northern Iran has been considered as a case study, and 19 plant activities and 11 environmental components have been used to evaluate the effects of the plant. To solve the problem, two commonly used DEA approaches, called BCC and CCR, have been used. The results showed that the components of "ecology" and "area landscape" as the most critical components should be considered seriously. Also, drawing of the "potential improvement" diagram in the DEA method is an effective tool for determining the high risk potential activity of the factory and using in factory development plan. Moreover, using the BCC model with maximize-output approach showed that some of the plant activities such as “Input feed dump”,” Wastewater from the plant " and " Water consumption of the plant " had the most differences with optimal mode and in future development plans these components should be considered. Finally, it can be concluded that, assessing the environmental impact of the coal washing plant with BCC maximize-output approach, is closer to the concept of sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable EIA
  • Alborz Sharghi Coal Washing Plant
  • EIA methods
  • data envelopment analysis