استفاده از روش کوادرتیک در مدل سازی وارون دو بعدی داده های گرانی به منظور ارائه یک مدل بهبود یافته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران.

2 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ملایر

3 دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

4 دانشگاه صنعتی شاهرود

10.29252/anm.2020.11868.1385

چکیده

وارون سازی داده‌های گرانی یکی از مهمترین گام‌ها در تفسیر این داده‌ها است. هدف از این کار تخمین توزیع چگالی مدل ناشناخته زیر سطحی از طریق داده‌های اندازه‌گیری شده در سطح زمین است. مشکل اصلی در وارون‌سازی داده‌های حاصل از عملیات گرانی‌سنجی، عدم یکتایی جواب ناشی از وارون‌سازی داده‌های ژئوفیزیکی است. وارون‌سازی خطی داده‌های گرانی‌سنجی مسئله‌ای کم تعیین شده و بد حالت می‌باشد. تعیین پارامتر منظم‌سازی بهینه در وارون‌سازی داده‌های گرانی از اهمیت فراوانی برخوردار است. یکی از این روش‌ها، روش اعتبارسنجی متقاطع تعمیم‌یافته (GCV) است. در این پژوهش از روش برنامه‌نویسی درجه دو (روش کوادرتیک) به‌عنوان یک روش بهینه-سازی استفاده شده است. این روش دارای سه الگوریتم، منطقه اعتماد، نقطه داخلی و مجموعه فعال می‌باشد. این سه الگوریتم از نظر مدت زمان اجرای وارون‌سازی و همچنین میزان پایداری هر یک از این الگوریتم‌ها در مقابل نوفه بررسی خواهند شد. به منظور اعتبار سنجی روش ارائه شده، از داده‌های گرانی حاصل از دو مدل‌ مصنوعی و داده‌های گرانی معدن مس موبرون واقع در ایالت کبک کانادا استفاده شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The using of a quadratic method in the 2-D invers modeling of gravity data to achieve an improved model

نویسندگان [English]

  • Ali Nejati Kalateh 1
  • Mohammad Rezaie 2
  • Meysam Moghadasi 3
  • Amin Roshandel Kahoo 4
1 Associated Professor, ّFaculty of Mining, Petroleum and Geophysics, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Faculty of Engineering, Malayer University
3 PhD Candidate, Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.
4 Associated Professor, ّFaculty of Mining, Petroleum and Geophysics, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

The inversion of gravity data is one of the most important steps in interpretation these data. The purpose of this work is to estimate the distribution of the unknown sub surface model by the measured data on the ground. The main problem in inversion of the data obtained from the operation of gravity survey is the non-uniqueness response due to the inversion of geophysical data. Linear inversion of gravity data is a underdetermined and bad-condition. It is important to determine the optimal regularization parameter for inversion of gravity data. One of these methods is the Generalized Cross Validation (GCV). In this research, the quadratic method has been used as an optimization method. This method has three algorithms, a trust region, an internal point and an active set method. These three algorithms will be checked for the duration of the inversion implementation as well as the stability of each of these algorithms against noise. In order to validate the proposed method, used the gravity data from two synthetic models and gravity data from Mobrun copper mine in the state of Quebec, Canada.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inverse problem
  • Quadratic programming
  • Gravity
  • ُSulfide deposit
  • San Nicolas
  • Mexic