بررسی عددی اندرکنش تونل‌های مجاور - تأثیر توالی حفاری (مطالعه موردی: تونل‌های دسترسی شرقی مجموعه ایران مال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی معدن، گرایش مکانیک سنگ، دانشکده مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی معدن، گرایش تونل و فضاهای زیرزمینی، دانشکده مهندسی، دانشگاه ارومیه

10.29252/anm.2020.14581.1453

چکیده

امروزه با توجه به توسعه‌ شهرها و کمبود فضای سطحی و همچنین افزایش معضل ترافیک نیاز به ساخت فضاهای زیرزمینی به منظور توسعه‌ سیستم‌های حمل‌و‌نقل شهری افزایش پیدا کرده است. در این تحقیق به بررسی تأثیر توالی حفر تونل‌های مجاور هم پرداخته شده است. مورد مطالعاتی استفاده شده در این پژوهش تونل‌های دسترسی مجموعه‌ پروژه ایران مال با مسیر انحنائی می‌باشد. برای مدل‌سازی عددی از نرم‌افزار المان محدودMidas GTS  به صورت 3 بعدی استفاده شده و تأثیر توالی حفر تونل‌ها بر میزان نشست سطحی، نیروهای داخلی سازه‌ای وارد بر نگهداری موقت این تونل‌ها بررسی شده است. نتایج نشان داد که حفر متوالی یا با فاصله‌ تونل‌های مجاور، نسبت به حفر همزمان‌ تونل‌ها، مقادیر نشست سطحی کمتری را نشان می‌دهد و در مقادیر نیروها و لنگرهای خمشی وارد بر پوشش موقت تونل‌ها تأثیر بسزایی دارد. در نهایت جهت اعتبارسنجی نتایج نشست سطحی مدل عددی، از داده‌های مانیتورینگ نشست سطحی پروژه ایران مال استفاده شد و مشخص شد که نتایج عددی به نتایج برجا نزدیک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical investigation of the interaction of adjacent tunnels - Influence of excavation sequence (Case: East access tunnels of Iran Mall)

نویسندگان [English]

  • Farshid Pirnia 1
  • Mir Raouf Hadei 2
  • Alireza Rashiddel 3
1 Department of Mining, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin
2 Mining Engineering Department, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin,
3 Department of Mining, Faculty of Engineering, Urmia University, Urmia,
چکیده [English]

Today, due to the development of cities and the lack of space on the ground, as well as the increase in traffic problems, has resulted in increase of the need to build underground spaces to develop urban transportation systems. This study also examines the effect of the sequence of excavation of adjacent tunnels. The case study used in this study is the access tunnels of Iran Mall collection. For numerical modeling, the Midas GTS finite element software is used in 3D mode, and the effect of the sequence of tunnel excavation on the surface settlement and the internal forces of the structures of these tunnels have been investigated. The results showed that successive excavation of adjacent tunnels resulted in lower settlement values ​​than the simultaneous excavation of tunnels and had a significant effect on the temporary support of the tunnels in the values ​​of forces and bending moment. Finally, in order to validate the results of the surface settlement obtained from the numerical model, the monitoring data of the surface settlement of Iran Mall project were used, it was determined that the numerical results are close to the monitoring data.
 
Summary
In this study, the effect of the sequence of adjacent tunnel excavation was investigated and the study sites of access tunnels of Iran Mall collection located in 22nd district of Tehran were studied. In this study, Midas GTS finite element software was used for design and simulation in three dimensions and the effect of tunnel excavation sequence on axial and shear forces and bending moment on the temporary support of these tunnels and surface settlement were investigated.
 
Introduction
Evaluating the interaction between underground spaces with each other and also between these spaces with existing structures and providing appropriate solutions is one of the most important topics of tunneling in urban environments, which is of particular importance. In some cases, it is necessary to excavate tunnels in the vicinity of each other, which leads to significant impact effects. These interactions depend on the distance between the tunnels, the size of the tunnel cross section, the rigidity of the support system, and the method used to excavate the tunnels.
 
Methodology and Approaches
Since numerical methods can be used to model the tunnel in different and complex conditions of soil mass and rock, and the stresses and displacements created around the tunnels as well as the forces and bending moment on the tunnel support system can be predicted with high accuracy. This research is designed and simulated using 3D Midas GTS finite element software.
 
Results and Conclusions
The results showed that successive excavation of adjacent tunnels resulted in lower settlement values at the ground level than simultaneous excavation of tunnels and had a significant effect on the temporary support of the tunnels in the values of forces and bending moment. Finally, in order to validate the results of the surface settlement from the numerical model, the monitoring data of the surface settlement of Iran Mall project were used, it was determined that the numerical results are close to the monitoring data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interaction of the adjacent tunnels
  • Numerical modeling
  • Finite element
  • Excavation Sequence
  • Midas GTS-NX software

1 - مقدمه

ارزیابی برهم کنش فضاهای زیرزمینی با یکدیگر و همچنین بین این فضاها با سازه‌های موجود و ارائه‌ راهکارهای مناسب یکی از مهمترین موضوعات تونل‌سازی در محیط‏های شهری است که توجه به آن از اهمیت خاصی برخوردار است. در برخی از موارد ضروری است تا تونل‌ها در مجاورت یکدیگر حفاری شوند که این امر منجر به ایجاد تأثیرات اندرکنشی مهمی می‌شود. این اندرکنش‌ها به فاصله‌ بین تونل‌ها، اندازه‌ی مقطع تونل‌ها، سختی سیستم نگهداری و روش استفاده شده برای حفاری تونل‌ها بستگی دارد ]3-1[.

این پژوهش به بررسی تأثیر توالی حفر تونل‌های مجاور می‌پردازد. محل مورد مطالعه تونل‌های دسترسی پروژه‌ی مجموعه‌ ایران مال واقع در منطقه 22 شهر تهران می‌باشد. برای حفاری تونل‌ها از روش تونل‌سازی اتریشی (NATM[i]) استفاده شده است.[i] New Austrian Tunneling Method

[1]                 S. Akbari, Sh. Zare, H. Mirzaei Nasirabad. (2014), "Evaluation of Interaction between Line 1 Twin Tunnels of Tabriz Metro Using 3D Numerical Modelling". Scientific and Research Journal of Analytical and Numerical Methods in Mining Engineering, pp. 5-39.
[2]                 Mirhabibi, A., Soroush, A. (2012), "Effects of surface buildings on twin tunneling-induced ground settlements." Tunneling and Underground Space Technology Volume 29, 40-51.
[3]                 Tafraouti, Nouaman, Benamar, Rhali, Lamdouar, (2016), "Nouzha Study of the Interaction between Two Parallel Tunnels in the Case where the Second Tunnel is excavated after the Construction of the First Tunnel." International Journal of Applied Engineering Research, Volume 11, pp. 10624-10633.
[4]                 Ramesh, A., Hajihassani, M., Rashiddel, A. (2020), "Ground Movements Prediction in Shield-Driven Tunnels using Gene Expression Programming." The Open Construction & Building Technology Journal, Volume 14, Issues Suppl-2, M4, Page 286-297.
[5]                 Hage Chehade, F., Shahrour, I. (2008), "Numerical analysis of the interaction between twin-tunnels: Influence of the relative position and construction procedure." Tunneling and Underground Space Technology Volume 23, 210–214.
[6]                 Chakeri, H., Hasanpour, R., Hindistan, M. A., & Ünver, B. (2011), "Analysis of interaction between tunnels in soft ground by 3D numerical modeling." Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 70(3), 439-448. Doi: 10.1007/s10064-010-0333-8.
[7]                 M. Mahdi. N. Shariatmadari. (2014), "Construction Procedures Evaluation of Three Adjacent Tunnels and Excavation Step Effects." World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering, Volume: 8, No: 1.
[8]                 "Report on the design of the primary and final structures of the access tunnels of Iran Mall Collection". Amood Rah Company, 1395. (In Persian)
[9]                 Pirnia, Farshid. (2017), "Numerical modeling of the Interaction of Two Adjacent Tunnels in Urban Areas (Case Study: Iran Mal Collection Access Tunnels)." Master's Thesis, Imam Khomeini International University.
[10]              Rashiddel, A., Kharghani, M., Dias, D., & Hajihassani, M. 2020, "Numerical study of the segmental tunnel lining behavior under a surface explosion – Impact of the longitudinal joints shape." Computers and Geotechnics, 128,103822.doi:https://doi.org/10.1016/j.compgeo.103822.