بررسی عددی اندرکنش تونل‌های مجاور - تاثیر توالی حفاری (مطالعه موردی: تونل‌های دسترسی شرقی مجموعه ایران مال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی معدن، دانشکده‌ی مهندسی؛ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)؛ قزوین؛ ایران

2 گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 دانشکده‌ی مهندسی؛ دانشگاه ارومیه؛ ارومیه؛ ایران

10.29252/anm.2020.14581.1453

چکیده

امروزه با توجه به توسعه‌ شهری و کمبود فضاهای سطحی و همچنین افزایش معضل ترافیک نیاز به ساخت فضاهای زیرزمینی به منظور توسعه‌ سیستم‌های حمل ‌و ‌نقل شهری افزایش پیدا کرده است. در این تحقیق به بررسی تأثیر توالی حفر تونل‌های مجاور هم پرداخته شده است. مورد مطالعاتی استفاده شده در این پژوهش تونل‌های دسترسی مجموعه‌ پروژه ایران مال می‌باشد. حفاری و ساخت این تونل‌ها با روش جدید تونل‌سازی اتریشی انجام شده است. برای مدلسازی عددی از نرم افزار المان محدود Midas GTS به صورت 3 بعدی استفاده شده و تأثیر توالی حفر تونل‌ها بر میزان نشست سطحی، نیروهای داخلی سازه‌ای وارد بر نگهداری موقت این تونل‌ها بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهند که حفر متوالی یا با فاصله‌ تونل‌های مجاور نسبت به حفر همزمان‌ تونل‌ها مقادیر نشست کمتری را در سطح زمین نتیجه می‌دهد و در مقادیر نیروها و ممان خمشی وارد بر پوشش موقت تونل‌ها تأثیر بسزایی دارد. در نهایت جهت اعتبار سنجی نتایج نشست سطحی حاصل از مدل عددی از داده‌های مانیتورینگ نشست سطحی پروژه ایران مال استفاده شد، مشخص گردید که دقت نتایج روش عددی قابل قبول می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical investigation of the interaction of adjacent tunnels - Influence of excavation sequence (Case: East access tunnels of Iran Mall)

نویسندگان [English]

  • Farshid Pirnia 1
  • Mir Raouf Hadei 2
  • Alireza Rashiddel 3
1 Department of Mining, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Mining Engineering Department, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
3 Department of Mining, Faculty of Engineering, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Today, due to the development of cities and the lack of space on the ground, as well as the increase in traffic problems, the need to build underground spaces to develop urban transportation systems has increased. This study also examines the effect of the sequence of excavation of adjacent tunnels. The case study used in this study is the access tunnels of Iran Mall collection. For numerical modeling, the Midas GTS finite element software is used in 3D mode, and the effect of the sequence of tunnel excavation on the surface settlement and the internal forces of the structures of these tunnels have been investigated. The results showed that successive excavation of adjacent tunnels resulted in lower settlement values than the simultaneous excavation of tunnels and had a significant effect on the temporary support of the tunnels in the values of forces and bending moment. Finally, in order to validate the results of the surface settlement obtained from the numerical model, the monitoring data of the surface settlement of Iran Mall project were used, it was determined that the numerical results are close to the monitoring data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interaction of the adjacent tunnels
  • Numerical modeling
  • Finite element
  • Excavation Sequence
  • Midas GTS-NX software