دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، پاییز 1394، صفحه 1-133 

شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه نشریه

صفحه 0-0


5. مکان‌یابی محل نصب ابزاردقیق در دیواره غربی معدن مس سرچشمه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

صفحه 27-40

علیرضا شمس الدینی فرد؛ لهراسب فرامرزی؛ راحب باقر پور؛ مرتضی اسدی پور میبدی