روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن (ANM) - فهرست مقالات