دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 1-147 
بررسی خستگی سنگ بکر بلوری تحت بارگذاری کاملاً معکوس شونده

صفحه 91-100

10.29252/anm.7.13.91

سعید جمالی زواره؛ حمید هاشم الحسینی؛ علیرضا باغبانان؛ محسن خوشکام؛ هادی حقگویی