دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 1-147 
8. بررسی خستگی سنگ بکر بلوری تحت بارگذاری کاملاً معکوس شونده

صفحه 91-100

سعید جمالی زواره؛ حمید هاشم الحسینی؛ علیرضا باغبانان؛ محسن خوشکام؛ هادی حقگویی