دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 1-139 
2. تحلیل قابلیت اطمینان به روش ممان دوم مرتبه اول در پیش‌بینی نرخ نفوذ سرمته

صفحه 13-21

فخرالسادات هاشمی نسب زواره؛ راحب باقرپور؛ علیرضا باغبانان؛ مسعود منجزی


یادداشت فنی

9. مدلسازی احتمالاتی-ژئوتکنیکی گودبرداری در حاشیه شهر قائن

صفحه 97-109

محمد امین فرشادمهر؛ ایوب حاذق؛ حسین نوفرستی