دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-140 
8. بررسی اثر مقیاس بر پارامترهای هندسی سطوح درزه سنگ

صفحه 99-114

محمد جواد آذین فر؛ عبدالهادی قزوینیان؛ حمیدرضا نجاتی