دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، پاییز 1397، صفحه 1-106 
3. مدلسازی عددی تقاطع غیر هم‌سطح تونل های حفاری شده به روش مکانیزه

صفحه 29-43

سید سعید حسینی؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ میثم جلالی؛ عماد خراسانی