دوره و شماره: دوره 10، شماره 22، بهار 1399، صفحه 1-114 
6. مدلسازی پتانسیل معدنی با به ‌کارگیری شبکه خودرمزنگار عمیق در پهنه اکتشافی دهسلم، شرق ایران

صفحه 77-94

مجید کیخای حسین پور؛ امیرحسین کوهساری؛ امین حسین مرشدی؛ آلوک پروال