دوره و شماره: دوره 10، شماره 23، تابستان 1399، صفحه 1-171