دوره و شماره: دوره 10، شماره 25، زمستان 1399، صفحه 1-75 

مقاله پژوهشی

1. Combination of Remote Sensing and Ground Penetrating Radar Methods to Estimate Suitable Areas for Locating Subsurface Dams in Abouzeidabad Plain

صفحه 1-11

عیسی ایلیاتی؛ نصرت اله امانیان؛ عبدالحمید انصاری؛ محمدحسین مختاری


2. Estimation of REV size and Determination of geo-mechanical properties of the rock mass in Sechahoon Anomaly XII Mine

صفحه 13-22

علیرضا جبین پور؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ جواد غلام نژاد؛ حجت الله ذاکرزاده فروشانی


3. On the Effect of Grain Size on Rock Behavior under Cyclic Loading by Distinct Element Method

صفحه 23-32

ابوالفضل دلیرنسب؛ کامران گشتاسبی؛ حمیدرضا نجاتی