دوره و شماره: دوره 11، شماره 26، بهار 1400، صفحه 1-100 
6. طراحی الگوی سیاستگذاری کارآفرینی در حوزه معادن استان سیستان و بلوچستان

صفحه 1-1

مریم مالکی؛ حبیب اله سالارزهی؛ عالمه کیخا؛ عبدالعلی کشته گر؛ ابراهیم حدادی