دوره و شماره: دوره 11، شماره 26، بهار 1400، صفحه 1-82 

مقاله پژوهشی

1. طراحی الگوی سیاست‌گذاری کارآفرینی در حوزه معادن استان سیستان و بلوچستان

صفحه 1-12

مریم مالکی؛ حبیب اله سالارزهی؛ عبدالعلی کشته گر؛ عالمه کیخا؛ ابراهیم حدادی