دوره و شماره: دوره 11، شماره 28، مهر 1400، صفحه 1-100 
بررسی اثر انحنای دیواره بر پاسخ لرزه‌ای شیروانی‌های سنگی

صفحه 71-84

10.22034/anm.2021.2222

صادق طهماسبی؛ امین ازهری؛ سعید مهدوی؛ هاجر شرع اصفهانی