دوره و شماره: دوره 11، شماره 28، پاییز 1400، صفحه 1-100 
5. بررسی اثر انحنای دیواره بر پاسخ لرزه‌ای شیروانی‌های سنگی

صفحه 71-84

صادق طهماسبی؛ امین ازهری؛ سعید مهدوی؛ هاجر شرع اصفهانی