دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 1-55 
5. پتانسیل یابی کانی سازی مس با استفاده از شبکه عصبی فازی در محیط GIS

صفحه 37-45

مهدی شبانکاره؛ نادر فتحیان پور؛ سیدحسن طباطبایی