دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار 1391، صفحه 1-96 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر پارامترهای الاستیک لایه ها بر نحوه ی گسترش شکست هیدرولیکی با استفاده از روش ناپیوستگی- جابجایی

صفحه 1-13

محمود بهنیا؛ کامران گشتاسبی؛ محمد فاتحی مرجی؛ علی اکبر گلشنی


4. شناسایی و تفکیک متغیرهای آنومال با تلفیق روش‌های آنالیز تطبیقی و تفریقی در منطقه دالی شمالی

صفحه 35-43

فرشاد دارابی گلستان؛ رضا قوامی ریابی؛ محمدجواد مجلسی؛ مجتبی معمارزاده؛ هوشنگ اسدی هارونی