دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 1-106 
9. افزایش کارایی مدار آسیاکنی اولیه کارخانه پرعیارکنی مس شهربابک

صفحه 88-92

مجید پورسعیدی؛ رضا شمس الدینی؛ احسان ارغوانی؛ صمد بنیسی