دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 1-103 
8. مطالعات ژئوشیمیایی و کانی شناختی کانسار سرب و روی گوشفیل ایرانکوه، اصفهان

صفحه 83-91

فریماه آیتی؛ هنگامه دهقانی؛ احمدرضا مختاری؛ سید حسین مجتهد زاده