دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار 1392، صفحه 1-98 

مقاله پژوهشی

1. اثر بارگذاری سطحی بر لوله های فاضلاب شهری در روش های مختلف اجرا

صفحه 1-10

پرویز معارف وند؛ مسعود شمس الدین سعید


4. ارایه روش تکمیلی بهبود کیفی الگوریتم جداسازی آماری سینکلر بر اساس نمودارهای احتمال

صفحه 28-37

سیدسعید قنادپور؛ احمدرضا مختاری؛ اردشیر هزارخانی؛ نادر فتحیان پور