روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن (ANM) - بانک ها و نمایه نامه ها