نویسنده = Hadi Haghgouei
بررسی خستگی سنگ بکر بلوری تحت بارگذاری کاملاً معکوس شونده

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 91-100

10.29252/anm.7.13.91

سعید جمالی زواره؛ حمید هاشم الحسینی؛ علیرضا باغبانان؛ محسن خوشکام؛ هادی حقگویی


Effect of Micro-Structure on Fatigue Behavior of Intact Rocks under Completely Reversed Loading

دوره 6، ویژه نامه انگلیسی، بهمن 1395، صفحه 55-62

Saeed Jamali Zavareh؛ Alireza Baghbanan؛ Hamid Hashemolhosseini؛ Hadi Haghgouei