نویسنده = Reza Mikaeil
توسعه یک سیستم طبقه‌بندی فازی به منظور ارزیابی کیفیت سقف معادن زغالی (مطالعه موردی: معادن زغالسنگ حوضه البرز شرقی)

دوره 9، شماره 20، آبان 1398، صفحه 1-13

10.29252/anm.2019.1240

رضا میکائیل؛ محمد عطایی؛ محمد جوانشیر گیو؛ صالح قادرنژاد؛ امیر جعفرپور


An Investigation of the Effect of Freezing on Strength and Durability of Dimension Stones Using Fuzzy Clustering Technique and Statistical Analysis

دوره 6، ویژه نامه انگلیسی، بهمن 1395، صفحه 1-9

Reza Mikaeil؛ Alireza Dormishi؛ Golsa Sadegheslam؛ Sina Shaffiee Haghshenas