کلیدواژه‌ها = کمربند ولکانیکی ارومیه –دختر
شناسایی و تفکیک متغیرهای آنومال با تلفیق روش‌های آنالیز تطبیقی و تفریقی در منطقه دالی شمالی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 35-43

فرشاد دارابی گلستان؛ رضا قوامی ریابی؛ محمدجواد مجلسی؛ مجتبی معمارزاده؛ هوشنگ اسدی هارونی