تبدیل به قطب آنومالی‌های مغناطیسی با استفاده از بسط سری تیلور با مطالعه موردی در معدن سنگ آهن سیریز کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

2 مربی، مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیر عامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

به خاطر ماهیت دو قطبیآنومالی‌های مغناطیسی توده‌های مولد آنومالی مغناطیسی با پارامترهای متقارن به غیراز قطبین مغناطیسی در محل‌های دیگر آنومالی‌های مغناطیسی نامتقارن تولید می‌کنندکه تفسیر این آنومالی‌ها دشوار است. با استفاده از تکنیک تبدیل به قطب می‌توان اینمحدودیت را برطرف کرد و آنومالی برداشت شده در هر موقعیتی را به آنومالی اندازهگیری شده در قطبین مغناطیسی تبدیل کرد. این روش معمولاً در حوزه فرکانس صورت می‌گیردکه باعث القاء نویزبه داده‌ها خواهد شد. محدودیت دیگر این روش لزوم ثابت بودن زاویه میل وانحراف بردار مغناطیسی در چهارگوشمورد بررسی است. الگوریتم‌های زیادی برای حل این مشکل ارائه شده است. روشی که در ایننوشته ارائه می‌شود بر اساس بسط سری تیلور تبدیل به قطب حول میانگین زاویه میل و انحراف بردار مغناطیس در محدوده برداشت است. این روش بر روی داده‌های مغناطیسیمعدن سنگ آهن سیریز استان کرمان به کاربرده شده و نتایج با آن با تبدیل به قطب درحوزه فرکانس مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reduction to the pole of magnetic anomaly using Taylor’s series expansion with case study in Siriz Iron ore mine

نویسندگان [English]

  • Kamal Alamdar 1
  • Ahmad Madanchi 2
چکیده [English]

Due to dipolar nature of magnetic anomaly, symmetric causative magnetic bodies located anywhere other than magnetic poles produce asymmetric anomaly, which causes complicated interpretation. Using RTP technique these asymmetric anomalies are converted to that are observed in magnetic poles. This technique is usually utilized in the frequency domain in which induces noise in dataset. Other limitation is restricting the application of the algorithm to regions with constant geomagnetic inclination and declination. Various algorithms have been devised to solve this problem. In this regard, the method based on Taylor’s series expansion of RTP data in mean value of inclination and declination in studied area has been devised. This method has been applied on magnetic data from Siriz Iron ore mine and their results are compared to the frequency domain RTP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reduction to the Pole (TTP)
  • Inclination
  • Declination
  • Taylor’s Series Expansion