تعیین ابعاد بلوکی بهینه با استفاده از روش های زمین آماری و شبیه سازی در ارزیابی ذخیره معادن سنگ آهن سورک و فسفات اسفوردی

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن و متالورژی/ دانشگاه یزد

2 دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

10.29252/anm.2020.10677.1365

چکیده

در این مطالعه به روش انتخاب ابعاد بهینه برای مدل سازی بلوکی و نقش ابعاد بلوک در تخمین ذخیره پرداخته شده است. در این راستا سعی شد مطالعات موردی با ژنزهای مختلف در نظر گرفته شود تا تاثیر تغییرپذیری مختلف بر روی ابعاد بهینه نیز مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از داده های معادن سنگ آهن سورک و فسفات اسفوردی استفاده شده است. پایگاه داده با اطلاعات گمانه ها ساخته و کمپوزیت هایی با طول های 2 متری تهیه گردید. با استفاده از تبدیل به روش امتیاز نرمال توزیع داده ها نرمال شد. از واریوگرافی به منظور شناخت پیوستگی و بررسی تغییرپذیری ماده معدنی استفاده و بهترین واریوگرام و بیضوی انیزوتروپی بدست آمد. مجموعاً 256 مدل بلوکی برای معدن سورک و اسفوردی ایجاد و به ازای طیف وسیعی از ابعاد بلوکی، بازده کریجینگ محاسبه گردید. به علت بزرگ بودن ابعاد پیشنهادی در این روش در مقایسه با مدل های اجرایی و عدم تطابق آن ها با نسبت های انیزوتروپی، این روش کنار گذاشته شد. در رویکردی دیگر، برای ابعاد بلوکی مختلف روش شبیه سازی شرطی گوسی استفاده شد. در هر شبیه سازی 20 تحقق ایجاد و واریانس بین تحقق ها محاسبه گردید. واریانس کمتر به منزله شباهت بیشتر تحقق هاست که ملاک انتخاب ابعاد بهینه قرار گرفت. با این روش ابعاد بلوکی 7.5×7.5×7.5متر برای معدن سورک و ابعاد بلوکی 10×7.5×10متر برای معدن اسفوردی محاسبه شد. ابعاد بدست آمده تطابق مناسبی با شرایط اجرایی و نسبت های انیزوتروپی ذخایر مذکور داشته، لذا بر این اساس ابعاد بهینه حاصل برای محاسبه ذخیره انتخاب گردید. ذخیره محاسبه شده با ابعاد بدست آمده از روش شبیه سازی برای معدن سورک با عیار حد آهن 20% حدود 9.84 میلیون تن و معدن اسفوردی با عیار حد فسفر 5% حدود 11.93 میلیون تن برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of optimized block sizes using geostatistical and simulation methods in reserve estimation of Surk iron ore and Esfordi phosphate deposits

نویسندگان [English]

  • Reihane Beheshti Bafqi 1
  • Farhad Mohammad Torab 2
1 Department of Mining and Metallurgical Engineering/ Yazd University
2 Faculty member
چکیده [English]

In this study the optimized size for block modeling and the role of block size in reserve estimation were investigated. For this purpose, the deposits with different genesis were considered as case studies in order to investigate the effect of different variability in block size optimization. For this plan, the data of Surk iron ore and Esfordi phosphate deposits were used. The database was built using borehole data and the composite samples were prepared with length of 2 m. The data was converted to normal distribution using normal score transformation. Variography was used for investigate ore continuity and variability and the suitable variograms and anisotropy ellipsoids were obtained. Totally 256 block models were made for Surk and Esfordi deposits and the kriging efficiency was calculated in different block size. Due to proposed large block sizes in comparison to operational models and their incoherency to real anisotropy ratios, the method was ignored. In the next approach, the Gaussian Conditional Simulation method was used for different block size investigation. In each simulation, 20 realizations were produced and the variance between realizations was calculated. The less variance is the more similarity of realizations, which is the criterion for choosing the optimal block sizes. By this method the block dimension of 7.5*7.5*7.5 and 10*7.5*10 were calculated for Surk and for Esfordi deposits, respectively. The calculated block sizes were in good agreement with operational conditions and the anisotropy ratios. Therefore the obtained block sizes were used in reserve estimation of the deposits. The estimated reserves were 9.84 Mt for Surk in cut off grade 20% of iron and 11.93 Mt for Esfordi deposit on the basis of 5% cut off grade of phosphorus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Block Model
  • Block Size
  • Estimation Variance
  • Kriging Efficiency
  • Guassian Conditional Simulation