اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا یاراحمدی بافقی

مهندسی معدن- ژئومکانیک دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - دانشگاه یزد

ayarahmadiyazd.ac.ir
035-31232594

h-index: 11  

سردبیر

محمد فاتحی مرجی

مهندسی معدن- مکانیک سنگ استاد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - دانشگاه یزد

mfatehiyazd.ac.ir

h-index: 26  

اعضای هیات تحریریه

عبدالحمید انصاری

مهندسی معدن- ژئوفیزیک اکتشافی دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - دانشگاه یزد

h.ansariyazd.ac.ir

h-index: 6  

راحب باقرپور

مهندسی معدن- استخراج استاد، دانشکده مهندسی معدن - دانشگاه صنعتی اصفهان

bagherpour.iut.ac.ir/fa
bagherpourcc.iut.ac.ir

h-index: 14  

احمد خدادادی

محیط زیست معدنی استاد، مهندسی محیط زیست معدنی - دانشگاه تربیت مدرس

akdarbanmodares.ac.ir
02182883399

h-index: 18  

رضا دهقان

مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - دانشگاه یزد

rdehghansyazd.ac.ir

h-index: 5  

رضا رحمان نژاد

فضاهای زیرزمینی استاد، بخش مهندسی معدن - دانشگاه شهید باهنر کرمان

sreza99uk.ac.ir

h-index: 10  

حجت الله رنجبر

مهندسی معدن- اکتشاف استاد، بخش مهندسی معدن - دانشگاه شهید باهنر کرمان

h.ranjbaruk.ac.ir

h-index: 15  

جواد غلام نژاد

مهندسی معدن-استخراج دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی-دانشگاه یزد

j.gholamnejadyazd.ac.ir
035-31232587
0000-0003-3480-9644

h-index: 15  

محمد فاتحی مرجی

مهندسی معدن- مکانیک سنگ استاد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - دانشگاه یزد

mfatehiyazd.ac.ir

h-index: 26  

ابوالقاسم کامکار روحانی

مهندسی معدن- اکتشاف دانشیار، دانشکده معدن، ژئوفیزیک و نفت - دانشگاه صنعتی شاهرود

kamkarryahoo.com

h-index: 9  

احمدرضا مختاری

مهندسی معدن- اکتشاف دانشیار، دانشکده مهندسی معدن- دانشگاه صنعتی اصفهان

armokhtari.iut.ac.ir/fa
ar.mokhtaricc.iut.ac.ir
33915116

h-index: 11  

علیرضا یاراحمدی بافقی

مهندسی معدن- ژئومکانیک دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - دانشگاه یزد

ayarahmadiyazd.ac.ir

h-index: 11  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Celal Karpuz

Mining Engineering (Rock Mechanics) Professor
Mining Engineering Department
Middle East Technical University
Ankara
Turkey

mine.metu.edu.tr/en/prof-dr-celal-karpuz
karpuzmetu.edu.tr

h-index: 22  

Thierry Verdel

Risks and Vulnerability in Geomechanics Professor
Department of Geoengineering
Institute National Polytechnique de Lorraine (INPL)

Nancy, France

mines-nancy.univ-lorraine.fr/collaborator/thierry-verdel/
thierry.verdelmines-nancy.univ-lorraine.fr

h-index: 16  

دبیر تخصصی

جواد غلام نژاد

مهندسی معدن- استخراج دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - دانشگاه یزد

j.gholamnejadyazd.ac.ir

h-index: 15  

عبدالحمید انصاری

مهندسی معدن- ژئوفیزیک اکتشافی دانشیار- دانشکده مهندسی معدن و متالورژی- دانشگاه یزد

h.ansariyazd.ac.ir

h-index: 6  

علیرضا یاراحمدی بافقی

مهندسی معدن- ژئومکانیک دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - دانشگاه یزد

ayarahmadiyazd.ac.ir
035-31232594

h-index: 11  

رضا دهقان

مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد - دانشگاه یزد

rdehghansyazd.ac.ir

h-index: 5  

مدیر داخلی

منوچهر صانعی

مهندسی نفت - مهندسی مخازن هیدروکربوری دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

m.saneiyazd.ac.ir

کارشناس نشریه

مهدیه دهقان هراتی

کارشناس نشریه

mm-journaljournals.yazd.ac.ir