مقایسه طبقه بندی کانسنگ و باطله براساس نتایج حاصل از روش‌های لاگ کریگینگ و شرطی سازی یکنواخت محلی (LUC)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پروژه/شرکت ملی صنایع مس ایران

2 4- دانشیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه کاشان

10.29252/anm.2020.11368.1374

چکیده

در شرایطی که فاصله داری داده‌ها در مقایسه با ابعاد بلوک مورد تخمین بزرگ باشد استفاده از تکنیک‌های تخمین مبتنی بر رگرسیون خطی برای مدلسازی عیار بلوک‌های کوچک نامناسب است. برای غلبه بر این مشکل، از روشی جدید تحت عنوان شرطی سازی یکنواخت محلی (LUC) که نتیجه اعمال تصحیحات بر روی روش شرطی سازی یکنواخت (UC) است می توان استفاده نمود. در این پژوهش کاربرد این روش برای تفکیک واحدهای استخراج انتخابی به باطله و ماده معدنی براساس عیار حد 2/0% در معدن مس میدوک مورد بررسی و مقایسه با روش متداول تخمین مقایسه شده است. براساس چال های انفجاری در معدن برای دو پنل استخراجی 2450 و 2465 نتایج نشان داد که از مجموع کل بلوک ها 4% باطله و 96% کانسنگ می باشد؛ لذا درصد تغییرات کانسنگ جهت نتیجه گیری مد نظر قرار گرفت. برای روش لاگ کریگینگ، در این دو پهنه 49 درصد موارد تفکیک ماده معدنی با خروجی کنترل عیار تطابق دارد در حالیکه در 51 درصد موارد ماده معدنی به صورت باطله تفکیک شده است. همچنین براساس خروجی های روش شرطی سازی یکنواخت محلی در این دو پهنه98 درصد رده بندی ماده معدنی با خروجی کنترل عیار تطابق داشته و 2 درصد تفکیک ماده معدنی به عنوان باطله تفکیک شده است. بنابراین حتی با فرض یکسان دانستن هزینه های ناشی از خطای کم رده بندی و بیش رده بندی، روش شرطی سازی یکنواخت محلی از مطلوبیت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison ore and waste classification based on the result of Log-kriging and localized uniform conditioning (LUC)

نویسندگان [English]

  • Arash Taherinia 1
  • Saeed Soltani Mohammadi 2
1 Project Supervisor/National Iranian Copper Industries Co./Miduk Copper Complex
چکیده [English]

In the cases of the distance between data is large compared with the dimensions of the block, using the estimation techniques based on linear regression for modeling small blocks are inappropriate. It is proposed to overcome this problem; use a new method called localized uniform conditioning (LUC) which is result of a series of corrections on a uniform method (UC). In this research, the application of this method for SMU classification into waste and ore based on 0.2% cutoff grade has been compared with the conventional estimation method in the Miduk copper mine. Based on the blast holes, for the two extraction panels, 2450 and 2465, their results showed that the total blocks were separated to 4% waste and 96% of the ore; therefore, the ore percentage changes were considered for the conclusion. For the method of Log-kriging, in these two panels, 49% of the separation of the ore is matched with the ore control output, while in the 51% of the cases the ore classified as waste. Also, according to the outputs of the localized uniform conditioning method, in these two benches, 98% of the classification of the ore was matched to the ore control output, and 2% of the separation of the ore was classified as waste. Therefore, even assuming the same level of cost due to under estimation and over estimation, the localized uniform conditioning method is more desirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Block Model"
  • "Waste"
  • "Excavation model"
  • "Ore and waste classification"
  • "LUC"
  • "OK"
  • "Miduk Copper Mine"