طراحی الگوی سیاست‌گذاری کارآفرینی در حوزه معادن استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان

2 دانشیار گروه مدیریت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 استادیارگروه مدیریت ،دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.29252/anm.2020.15212.1468

چکیده

شناخت مزیت‌های نسبی استان سیستان و بلوچستان و ایجاد زیرساخت‌ها جهت هدایت صحیح سرمایه‌ها و منابع برای تولید ثروت و ارزش‌افزوده یکی از وظایف اصلی سیاست‌گذاری است که اهمیت این بخش را دوچندان می‌نماید. لذا طراحی مدلی در جهت توسعۀ کارآفرینی معدنی می­تواند به ‌طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعۀ اقتصادی، علی­الخصوص در مناطق محروم، نقش تأثیرگذاری داشته باشد که این مقاله با یک رویکرد ترکیبی به این مهم پرداخته است. روش تحقیق مقالۀ حاضر، رویکردی ترکیبی از نوع اکتشافی داشته که با استفاده از نظریۀ داده بنیاد به تحلیل مصاحبه­ها و تکنیک تحلیل مسیر ساختاری به آزمون روابط مدل تبیینی پرداخته است. طبق تحلیل داده­ها، الگویی فرآیندی و چندبُعدی برای نخستین بار در سطح کسب‌وکارهای معدنی جهت تبیین سیاست‌گذاری کارآفرینی در حوزه معادن استان سیستان و بلوچستان ارائه گردیده است. یافته­های تحقیق نشانگر آن است که راهبردهای پیشنهادی توسعۀ کارآفرینی در حوزۀ معادن استان به ترتیب اولویت عبارت‌ از: متحول­سازی تحقیق و توسعه در بخش معادن (78/0)، خصوصی­سازی بخش معادن (17/0) و یکپارچه­سازی دانش و فعالیت­های معدنکاری (16/0) هستند. همچنین نتایج حاصل از کارآفرینی در حوزۀ معادن نیز به ترتیب اولویت شامل: رقابت­پذیری در جذب سرمایه‌گذاران (65/0)، ارتقای بهره­وری فعالیت­های معدنی (34/0)، برندسازی در حوزه معادن (08/0) و جایگاه­سازی برای معدنکاری (07/0) می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing an entrepreneurial policy model in the field of mines in Sistan and Baluchestan province

نویسندگان [English]

 • Maryam maleki 1
 • habib salarzehi 2
 • abdolali keshtgar 2
 • alame kikha 3
 • ebrahim Haddadi 4
1 PhD Student in Public Administration, Department of Public Administration, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
3 Assistant Professor of Management, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Management, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Summary
The aim of this paper is to assess the entrepreneurship policy-making and doing business effect on entrepreneurship development and current situation evaluation. A hybrid approach was selected to determine the most priorities in investing competitiveness.
 
Introduction
The mining sector in many countries, including Iran, is one of the most important paths of achieving sustainable development. The significant correlation between the mining sector and other sectors of the national economy doubles down the importance of this sector. Therefore, identifying and expanding entrepreneurial opportunities in this field can, directly and indirectly, provide a very important path for employment, especially in deprived regions, such as Sistan and Baluchestan province.
 
Methodology and Approaches
This article tries to provide a model for identifying and developing entrepreneurial opportunities in the mining sector in Sistan and Baluchestan, using a compound approach. The presented method is a combined exploratory approach that analyzes the interviews using data-based theory technique to examine this explanatory model. According to the data analysis, a process and multidimensional model has been presented for the first time at the level of mining businesses to explain the reasons and consequences of entrepreneurial development. According to the data analysis, 321 final codes were extracted through open coding, and then, using axial coding, they were classified into 151 concepts and 18 categories. Finally, in the selective coding stage, a process and multidimensional model is presented for the first time at the level of mining businesses.
 
Results and Conclusions
The findings indicate the proposed strategies in identifying entrepreneurial opportunities are: integration of knowledge and mining activities, privatization of the mining sector, and transformation of research and development. Also, the results of strategies in the development sector are: promoting mining, improving the efficiency of mining activities, competitiveness in attracting investors, and branding in the field of mining. and finally, some suggestions were proposed for experts in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Design
 • Policymaking
 • Sistan and Baluchestan
 • Mining
 • Economic development
 • Entrepreneurship

1- مقدمه

بخش معدن و صنایع معدنی در بسیاری از کشورها یکی از مهم‌ترین مسیرها در رسیدن به توسعه پایدار است[1]. ارتباط بالای این بخش با سایر بخش‌های اقتصاد ملی، اهمیت این بخش را در شتاب توسعه صنعتی نیز مضاعف می‌سازد[2]. در واقع، بخش معادن به جز داشتن ظرفیت‌های درآمدی و افزایش رشد اقتصادی، از نظر اشتغال هم می‌تواند نقش بسیار مهم و حیاتی در اقتصاد کشورها بازی کند[3] ولی متأسفانه این موضوع در ایران و به‌ویژه استان‌های محروم مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته است و این رویکرد از نظر اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده کمتر مورد مطالعه قرار می‌گیرد[2].

 
[1]                 Schlett, W. (2012), "The Growing Popularity of Sustainable Mine Reclamation." Engineering and Mining Journal, 213(8), 104-114.
[2]                 Qasemian, A. (2015), "Important points on the significance of the industry/mining sector." Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture website, Available on: http://tccim.ir/images/Docs/EcoReport75.pdf.. (In Persian)
[3]                 Shakerifar, P. (2016), "Increasing popularity of reconstruction and sustainable development in mine." Bolour Quarterly (Scientific and Specialized Journal of Mining Engineering), Volume 19, No. 35, 29-31. (In Persian)
[4]                 Bahraman, M.R. (2016), "How to make Iran's mines knowledge-based?" From the Transformation and Development Cooperation Center website, Available on: http://www.cpdi.ir/news/2193. (In Persian)
[5]                 GholiPour, R., Aghajani, H.A., Keramati Karimi, M.A. (2009), "Investigating the effective factors on identifying entrepreneurial opportunities in the field of information technology." Journal of Entrepreneurship Development, University of Tehran, Volume 1, No. 3, 123-158. (In Persian)
[6]                 Wang, Y., Ellinger, A.D., and JimWu, Y. (2013), "Entrepreneurial opportunity recognition: an empirical study of R&D personnel." Management Decision, 51 (2), 248-266.
[7]                 Neill, S., Metcalf, E. L., & York, L. J. (2017), "Distinguishing entrepreneurial approaches to opportunity perception."  International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 23(2), 296-316.
[8]                 Amorós, J. E., Ciravegna, L., Mandakovic, V., (2019), "Stenholm, P. Necessity or Opportunity? The Effects of State Fragility and Economic Development on Entrepreneurial Efforts." Entrepreneurship Theory and Practice, 43 (4), 725–750.
[9]                 Baron, R., and Ensley, M, D. (2006), "Opportunity recognition as the detection of meaningful patterns: Evidence from comparisons of novice and experienced entrepreneurs." Management Science, 52(9), 1331-1344.
[10]              McMullen, J.S., Plummer, L.A., and ACS, Z.J. (2007), "What is an Entrepreneurial Opportunity?" Small Business Economics, 28, 273-283.
[11]              Goss, D., and Sadler-Smith, E. (2018), "Opportunity creation: Entrepreneurial agency, interaction, and affect." Strategic Entrepreneurship Journal, 12 (2), 219-239.
[12]              Alvarez, S. A., & Barney, J.  B. (2010), "Entrepreneurship and Epistemology: The Philosophical Underpinnings of the Study of Entrepreneurial Opportunities." The Academy of Management Annals, 4(1), 557‐583.
[13]              Jawahar, D.P., and Nigama, K. (2011), "The influence of social capital on entrepreneurial opportunity recognition behavior." Journal of Economics and Management, 5 (1), 351-368.
[14]              Hayton, J., Chandler, G.N., and Detienne, D.R. (2011), "Entrepreneurial opportunity identification and new firm development processes: a comparison of family and non-family new ventures." Entrepreneurship and Innovation Management, 13(1), 12-31.
[15]              Faggio, G., and Silva, O. (2014), "Self-employment and entrepreneurship in urban and rural labour markets." Journal of Urban Economics, 84, 151-163.
[16]              Davari, A., Dehghan, R., Sadeghi, S. (2017), "Institutionalist Approach in the Field of Business Policy." International Conference on New Research in Management, Economics, Empowerment of Tourism Industry in Development, Shandiz Institute of Higher Education, Mashhad, Iran, (In Persian)
[17]              Moradzadeh, A.B. (2012), "Analytical study and prioritization of the main obstacles and challenges of business management in Sistan and Baluchestan province (Case study: Mining sector)." National Conference on Entrepreneurship and Management of Knowledge-Based Businesses, Mazandaran University, Babolsar, Iran, (In Persian)
[18]              Karimzadeh, H., Nikjoo, M.R., SadrMousavi, M.S., Kouhestani, H. (2014), "Identifying the effective factors in creating entrepreneurial opportunities in the tourism sector of rural areas using the structural equation model." Journal of Scientific-Research, Geography and Environmental Planning, 25th issue, No. 2, pp. 269-290. (In Persian)
[19]              AhmadPour Dariani, M., Karimi, A. (2018), "Organizational entrepreneurship: from theory to practice, book." University of Tehran Press, Tehran, Iran, third edition, (In Persian)
[20]              Dehghani, F., Maghsoudi, E. (2015), "Comparative comparison of mining economics in Chile, Canada and Iran." Report of the Research Center of the Islamic Parliament, Office of Energy, Industry and Mining Studies, (In Persian)
[21]              Akbari Zebd, R. (2018), "Identifying new entrepreneurial opportunities (investment) in the mines of Khorasan Razavi province." The third International Conference on Dynamic Management, Accounting and Auditing, Salehan University, Tehran, Iran, (In Persian)
[22]              Kazemi, M., Poursaid, M.M., Tavassoli, A. (2017), "Design a model to identify entrepreneurial opportunities in port areas." Bimonthly of Applied Studies in Management and Development Sciences, Second Year, No. 4 consecutive 6, 47-53. (In Persian)
[23]              NejadSalari, E. (2016), "Identifying and prioritizing entrepreneurial opportunities in the field of mining in Kerman province." Master Thesis on Entrepreneurship Management, University of Sistan and Baluchestan, Iran, (In Persian)
[24]              Abdi Jamairan, A., Hosseini, E., Moghaddam, A., Qasemlu, M.A. (2017), "Individual factors affecting the identification of entrepreneurial opportunities." Shabanak Magazine, Volume 3, No. 2, 105-115. (In Persian)
[25]              Ozaee, A., Mokhtari, M. (2017), "Identify and Prioritize the Factors aFfecting the Process of Opportunity Recognition in the Field of Information Technology Banking Industry." International Journal of Information, Security and Systems Management, 6(1), 623-630. (In Persian)
[26]              Lim, W. L., & Xavier, S. R. (2015), "Opportunity Recognition Framework: Exploring the Technology Entrepreneurs." American Journal of Economics, 5(2), 105-111.
[27]              Bhagavatula, S., Elfring, T., Van Tilburg, A., & Van De Bunt, G. G. (2010), "How social and human capital influence opportunity recognition and resource mobilization in India's handloom industry." Journal of Business Venturing, 25(3), 245-260.
[28]              Tang, J. (2010), "How entrepreneurs discover opportunities in China: An institutional view." Asia Pacific Journal of Management, 27(3), 461-479.
[29]              Ardichvili, A., Cardozo, R., and Ray, S. (2003), "A theory of entrepreneurial opportunity identification and development." Journal of Business Venturing, 18(1), 105-123.
[30]              Creswell, J., & Plano Clark, V. (2007), "Designing and Conducting Mixed Methods research".
[31]              Bentler, P.M., & Chou, C. (1987), "Practical issues in structural modeling, Sociological Methods and Research" 16, 78- 117.
[32]              Strauss, A., & Corbin, J. (1998), "Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory." 2nded. Sage Publications, Thousand Oaks, CA, USA.
[33]              Huiland, G. (1999), "Use of partial Ieast squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies." Strategic  management  journal, 20(2), 195-204
[34]              Chin, W. (1998), "Issues And Opinion On Structural Equation Modeling." MIS Quarterly, Vol. 22 No. l, 7-16.