طراحی الگوی سیاستگذاری کارآفرینی در حوزه معادن استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی ، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان ، ایران

4 استادیارگروه مدیریت ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ، ایران

10.29252/anm.2020.15212.1468

چکیده

شناخت مزیت های نسبی مناطق مختلف و ایجاد زیرساخت ها جهت هدایت صحیح سرمایه ها و منابع برای تولید ثروت و ارزش افزوده یکی از وظایف اصلی سیاست‌گذاران هر کشور است ، اهمیت این بخش را دوچندان می‌نماید. لذا، طراحی مدلی در جهت توسعۀ کارآفرینی معدنی می‌تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعۀ اقتصادی، علی‌الخصوص در مناطق محروم، نقش تأثیرگذاری داشته باشد. لذا، این مقاله سعی شده با یک رویکرد ترکیبی، به این مهم پرداخته شود.
روش تحقیق مقالۀ حاضر، رویکردی ترکیبی از نوع اکتشافی داشته که با استفاده از نظریۀ داده‌بنیاد به تحلیل مصاحبه‌ها و تکنیک تحلیل مسیر ساختاری به آزمون روابط مدل تبیینی پرداخته است. طبق تحلیل داده‌ها، الگویی فرآیندی و چندبُعدی برای نخستین بار در سطح کسب‌وکارهای معدنی جهت تبیین علل و پیامدهای حاصل توسعۀ کارآفرینی ارائه گردیده است.
یافته‌های تحقیق نشانگر آنست که راهبردهای پیشنهادی توسعۀ کارآفرینی در حوزۀ معادن استان به ترتیب اولویت عبارتند از؛ متحول‌سازی تحقیق و توسعه در بخش معادن (78/0)، خصوصی‌سازی بخش معادن (17/0)، و یکپارچه‌سازی دانش و فعالیت‌های معدن‌کاری (16/0). همچنین، نتایج حاصل از کارآفرینی در حوزۀ معادن نیز، به ترتیب اولویت عبارتند از؛ رقابت‌پذیری در جذب سرمایه‌گذاران (65/0)، ارتقای بهره‌وری فعالیت‌های معدنی (34/0)، برندسازی در حوزه معادن (08/0) و جایگاه‌سازی برای معدن‌کاری (07/0).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing an entrepreneurial policy model in the field of mines in Sistan and Baluchestan province

نویسندگان [English]

 • Maryam maleki 1
 • habib salarzehi 2
 • alame kikha 3
 • abdolali keshtgar 2
 • ebrahim Haddadi 4
1 PhD Student in Public Administration, Department of Public Administration, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
3 Assistant Professor of Management, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Management, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Recognizing the comparative advantages of different regions and creating infrastructure to properly direct capital and resources to generate wealth and added value is one of the main tasks of policymakers in each country, doubling the importance of this sector. Therefore, designing a model for the development of mining entrepreneurship can directly and indirectly play an effective role in economic development, especially in deprived areas. Therefore, this article tries to address this issue with a hybrid approach.
Research Method The present paper has a combined exploratory approach that uses data-based theory to analyze interviews and structural path analysis technique to test the explanatory model relationships. According to the data analysis, a process and multidimensional model has been presented for the first time at the level of mining businesses to explain entrepreneurial policy in the field of mines in Sistan and Baluchestan province.
The research findings indicate that the proposed strategies for entrepreneurship development in the province's mines are in order of priority: Transformation of research and development in the mining sector (0.78), privatization of the mining sector (0.17), and integration of knowledge and mining activities (0.16). Also, the results of entrepreneurship in the field of mines are in order of priority: Competitiveness in attracting investors (0.65), improving the productivity of mining activities (0.34), branding in the field of mines (0.08) and positioning for mining (0.07) .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Design
 • Model
 • policy
 • Entrepreneurship
 • mines
 • Sistan and Baluchestan