انتشار آنلاین شماره 10

با تلاش عوامل نشریه، مقالات شماره ی 10 نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن نهایی شده و به صورت آنلاین منتشر شده است. امید است به زودی نسخه ی چاپی نیز به دست نشریه برسد و در اختیار جامعه ی دانشگاهی کشور قرار گیرد.