انتشار برخط شماره 24 نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

مقالات شماره 24 مربوط به شماره پاییز 1399 نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن به صورت برخط منتشر شده است.