انتشار برخط شماره 23 نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

مقالات شماره 23 مربوط به شماره تابستان 1399 نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن به صورت برخط منتشر شده است.