انتشار برخط شماره 22 نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

مقالات شماره 22 مربوط به شماره بهار 1399 نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن به صورت برخط منتشر شده است.