نویسنده = نصرت اله امانیان
تعداد مقالات: 1
1. Combination of Remote Sensing and Ground Penetrating Radar Methods to Estimate Suitable Areas for Locating Subsurface Dams in Abouzeidabad Plain

دوره 10، شماره 25، زمستان 1399، صفحه 1-11

عیسی ایلیاتی؛ نصرت اله امانیان؛ عبدالحمید انصاری؛ محمدحسین مختاری