دوره و شماره: دوره 8، شماره 17، اسفند 1397، صفحه 1-90 

مقاله پژوهشی

Discontinued Rock Slope Analysis through a New TFS-KGM Analytical Method

صفحه 1-18

10.29252/anm.8.17.1

محسن محبی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ محمد فاتحی مرجی؛ جواد غلام نژاد


Two-Dimensional Compact Inversion of Magnetic Data in the Presence of Remanent Magnetization

صفحه 39-51

10.29252/anm.8.17.39

عبدالحمید انصاری؛ احمد قربانی؛ محمدحسین قلعه نویی