دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، بهار 1393، صفحه 1-100 

مقاله پژوهشی

2. ارزیابی و انتخاب سیستم نگهداری تونل با استفاده از روش تخصیص خطی

صفحه 1-8

رامین رفیعی؛ محمد عطایی؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ محمد حیاتی


7. ارزیابی داده‌های زمین‌شناسی- ژئوشیمی اکتشافی اندیس مس علیشار جهت تعیین الگو و تیپ کانه‌زایی

صفحه 51-68

مرضیه قایدامینی هارونی؛ هاشم باقری؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ احمدرضا مختاری؛ فریماه آیتی