دوره و شماره: دوره 9، شماره 20، پاییز 1398، صفحه 1-127 

مقاله پژوهشی

1. توسعه یک سیستم طبقه‌بندی فازی به منظور ارزیابی کیفیت سقف معادن زغالی (مطالعه موردی: معادن زغالسنگ حوضه البرز شرقی)

صفحه 1-13

رضا میکائیل؛ محمد عطایی؛ محمد جوانشیر گیو؛ صالح قادرنژاد؛ امیر جعفرپور