روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن (ANM) - مقالات آماده انتشار