دوره و شماره: دوره 10، شماره 24، آبان 1399، صفحه 1-148