نویسنده = نادر فتحیانپور
مدلسازی حالت پایدار آبخوان سازند درز و شکافی معدن سنگ آهن سه‌چاهون با استفاده از روش اجزا محدود

دوره 6، شماره 12، اسفند 1395، صفحه 21-31

مجتبی دارابی؛ عبدالحمید انصاری؛ نادر فتحیان پور؛ احمد قربانی؛ حسین مجتهدزاده


ارایه روش تکمیلی بهبود کیفی الگوریتم جداسازی آماری سینکلر بر اساس نمودارهای احتمال

دوره 3، شماره 5، خرداد 1392، صفحه 28-37

سیدسعید قنادپور؛ احمدرضا مختاری؛ اردشیر هزارخانی؛ نادر فتحیان پور