انتشار برخط شماره 32 نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

مقالات  دوره 12، شماره 32، پاییز 1401 نشریه روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن به صورت برخط منتشر شده است.