فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش و چاپ مقاله در نشریه علمی روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن به شرح زیر است:

1- اعلام وصول بعد از دریافت مقاله از طریق سامانه نشریه.

2- بررسی مقدماتی توسط سردبیر و ارجاع مقاله به دبیران تخصصی.

3-بررسی تخصصی توسط دبیران تخصصی به منظور تطابق عنوان مقاله با ساختار و اهداف نشریه، انتخاب داور و یا رد مقاله

4- ارسال مقاله به داوران تخصصی به منظور بررسی و داوری مقاله

5- ارزیابی و نتیجه گیری دبیر تخصصی در خصوص یکی از موارد زیر:

    الف: طرح در هیات تحریریه به منظور اخذ تصمیم نهایی

    ب: ارجاع به نویسنده به منظور انجام اصلاحات پیشنهادی داوران

    ج: ارجاع به داور سوم یا چهارم

6- ارزیابی و نتیجه گیری نهایی توسط هیات تحریریه در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش مقاله