انتشار برخط شماره 29 نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

مقالات دوره 11، شماره 29، زمستان 1400 نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن به صورت برخط منتشر شده است.