انتشار برخط شماره 25 نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

مقالات دوره 10، شماره 25، زمستان 1399 نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن به صورت برخط منتشر شده است.