اهداف و چشم انداز

هدف این نشریه انتشار آخرین یافته‏ های علمی و پژوهشی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و همچنین دستاوردهای متخصصان صنعتی و معدنی به منظور شناخت، تبیین و توسعه روش‌های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن و مهندسی‌های مرتبط با حوزه‌های زیر  است:

 • اکتشاف
 • استخراج
 • مکانیک سنگ
 • ژئومکانیک نفت
 • فراوری مواد معدنی
 • سدسازی
 • تونل سازی
 • محیط‌زیست
 • فناوری‌های معدن کاری

لذا مقالاتی که شامل موارد زیر در حل مسائل مهندسی‌های فوق باشد مورد توجه قرار می‌گیرد:

 • ارائه روش‌های تجربی ـ تحلیلی
 • روش‌های نوین تحلیلی
 • شبیه‌سازی
 • بهینه سازی ریاضی
 • توسعه روش‌های عددی
 • مدل‌های ترکیبی تحلیلی ـ عددی و کاربرد آن‌ها

از دیگر عناوین مورد نظر می‌توان به مواردی مثل:

 • تحلیل‌های برگشتی
 • روش‌های چند مقیاسی
 • مدل‌های ریاضی
 • روش اجزای محدود، روش تفاضل محدود
 • روش المان مرزی، روش المان گسسته
 • روش‌های آماری و روش‌های زمین آماری
 • روش‌های هوشمند (الگوریتم ژنتیک، شبکه‌های عصبی و...) و ترکیبی از آن‌ها

اشاره نمود.