انتصاب دو عضو بین المللی جدید گروه دبیران نشریه روش‌های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

 رییس دانشگاه یزد با صدور ابلاغی Prof. Dr.Thierry Verdel  و Prof. Dr. Celal Karpuz  را به عنوان اعضا بین المللی جدید گروه دبیران نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن منصوب کرد.