انتشار برخط شماره 30 نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

مقالات  دوره 12، شماره 30، بهار 1401 نشریه روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن به صورت برخط منتشر شده است.