پرسش‌های متداول

آیا نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن دارای اعتبار علمی پژوهشی است؟

بله. این نشریه بر اساس نامه شماره 3/18/189584 از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای اعتبار علمی- پژوهشی است.

کدام یک مقالات نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن دارای اعتبار علمی- پژوهشی است؟

نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن از شماره سوم یعنی بهار و تابستان 1391 دارای اعتبار علمی- پژوهشی است.