راهنمای نویسندگان

 

نویسندگان و پژوهشگران گرامی قبل از ارسال مقالات خود به نشریه علمی روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن لازم است فایل های «راهنمای نگارش مقاله» را به دقت مطالعه کرده و در ارسال مقاله خود مد نظر قرار دهند. لازم به ذکر است مقالاتی که بدون رعایت موارد مطروحه دریافت گردد جهت داوری ارسال نخواهد شد.

 1. ثبت اولیة مقاله مشروط به رعایت نکات «الگوی تهیه مقالات» نشریه است.
 2. نویسنده عهده دار مکاتبات حتما باید پژوهشگر (عضو هیات علمی دانشگاه و مراکز پژوهشی و یا مجری طرح پژوهشی) و یا فنآور (عضو شرکت های دانش بنیان و یا پارک های علم و فنآوری) باشد. در غیر این صورت مقاله در مرحله اول رد خواهد شد.
 3. در صورت استفاده از پایان‌نامه یا رساله‌های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما، رشته و نام دانشگاه مربوطه، الزامی است و مقاله با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌گردد. 
 4. تنها مقالاتی قابل بررسی است که قبلاً منتشر نشده و نویسنده متعهد به عدم نشر آنها در جای دیگر باشد و مقاله‌های ارسال شده برای انتشار در نشریه نباید به صورت همزمان به مجله‌ دیگری ارسال شده باشد. ارسال فرم­های "تعهدنامه اخلاقی نویسندگان" و "تعارض منافع" الزامی است. لازم این فرم ها پرینت گرفته شده و پس از امضاء و اسکن، به همراه فایل مقاله ارسال گردد.
 5. نتیجه ارزیابی مقالات دریافت شده طی دو الی سه ماه به نویسنده/ نویسندگان اعلام خواهد شد که در صورت نیاز به انجام اصلاحات در مقاله، این دوره زمانی بیشتر خواهد شد.
 6. مقالات مروری (Review) تنها در صورت دارا بودن محتوای بالای علمی قابل بررسی می باشد.
 7. مقالات دریافت شده، بازگردانده نمی‌شود.
 8. نشریه در ویرایش مقالات ارسالی به صورتی که به اصل مطالب علمی مقالات آسیب نرسد، آزاد است.
 9. ﻣﻘﺎﻻﺕ دریافتی ﺗﻮﺳﻂ دبیران تخصصی، داوران و هیات تحریریه ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻮﺭﺩ بررسی ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺣﺎﺗﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻬﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ می شود. ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ پذیرش یا عدم پذیرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴات ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ اتخاذ می شود.
 10. نقل و اقتباس از مطالب نشریه (نوشته، نمودار و جدول) با ذکر دقیق و کامل منبع آزاد است.
 11. مقالات به زبان فارسی باید دارای چکیده گسترده انگلیسی  (Extended abstract) باشند.
 12. نسخه نهایی مقالات باید در قالب فایل WORD آماده شده باشند. انتظار می رود دقت کافی در استفاده از تمامی منابع و مآخذ در متن و انطباق آن با فرمت الگو صورت گیرد.
 13.  پس از ثبت مقاله یک نامه الکترونیکی به عنوان رسید ثبت مقاله برای نویسندگان ارسال می‌شود.
 14. نام و مشخصات نویسندگان در فایل ارسالی درج نشود. اسامی نویسندگان به همان ترتیبی که در فرم "تعهدنامه اخلاقی نویسندگان" آمده است بعد از پذیرش مقاله توسط ویراستار درج خواهد شد.
 15. بعد از ارسال مقاله امکان تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان نیست مگر با موافقت کتبی همه نویسندگانی که اسامی آنها در فرم "تعهدنامه اخلاقی نویسندگان" درج شده است.
 16. کلیه نویسندگان مقاله ها،‌ موظف هستند همراه مقاله خود، گزارش نتیجه ارزیابی درصدی محتوای مقاله تقدیمی را از سامانه مشابه یاب همتاجو به نشانی http://hamtajoo.ir/ که باید این درصد کمتر از ده درصد باشد در سامانه نشریه بارگذاری کنند.